Summer Sale - Tot wel 50% korting!
Meer dan 800 merken
800.000 actieve klanten
30-dagen retourbeleid

Algemene voorwaarden BIKE24

Algemene voorwaarden BIKE24

§ 1 Toepassingsgebied 
Voor de zakelijke relatie tussen u en Bike24 GmbH, Breitscheidstr. 40, 01237 Dresden, Duitsland (BIKE24) zijn uitsluitend de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

Bike24 GmbH (hierna te noemen BIKE24) erkent geen afwijkende voorwaarden, tenzij BIKE24 uitdrukkelijk en schriftelijk met de geldigheid daarvan heeft ingestemd.

§ 2 Contractuele partner 
BIKE24 wordt beheerd door Bike24 GmbH, Breitscheidstr. 40, 01237 Dresden, Duitsland. Indien een overeenkomst wordt gesloten (zie §3), is Bike24 GmbH uw contractuele partner. 

Bike24 GmbH 
Breitscheidstr. 40 
01237 Dresden Duitsland 

Telefoon: +31 (0) 20 / 499 087 4 
Telefax: +49 (0) 351 / 417 497 - 79 

§ 3 Sluiting van de overeenkomst 

Met uw bestelling doet u een juridisch bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten met BIKE24. De koopovereenkomst komt tot stand doordat Bike24 uw aanbod aanvaardt door de artikelen te verzenden of, als u hebt gekozen voor afhalen bij een van onze afhaalpunten, doordat BIKE24 uw aanbod aanvaardt door de afhaalmelding te versturen. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail na ontvangst van de bestelling vormt geen verklaring van aanvaarding door BIKE24. Deze e-mail bevestigt alleen dat BIKE24 uw aanbod heeft ontvangen. De verzending van de rekeninggegevens per e-mail met het oog op vooruitbetaling vormt evenmin een verklaring van aanvaarding door BIKE24. 

De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen. De concrete bestelgegevens van uw bestelling vind u in de ontvangstbevestiging, die u van BIKE24 via e-mail ontvangt. U kunt de algemene voorwaarden van BIKE24 te allen tijde op deze pagina bekijken of downloaden. 

De overeenkomst kan in het Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands worden gesloten. 

§ 4 Herroepingsvoorwaarden 
 

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig (30) dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt dertig (30) dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons 

Bike24 GmbH 
Breitscheidstr. 40 
01237 Dresden 
Duitsland

Tel: +31 (0) 20 / 499 087 4 
Fax: +49 (0) 351 / 417 497 - 79 
impressum[at]bike24.net

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de artikelen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de artikelen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract in kennis hebt gesteld, naar

Bike24 GmbH 
Afdeling retouren 
Breitscheidstr. 40 
01237 Dresden 
Duitsland

terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen verstuurt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de artikelen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de artikelen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de artikelen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de artikelen.


Einde van de herroepingsvoorwaarden 

§ 5 Voorbeeldformulier voor herroeping

Voorbeeldformulier voor herroeping

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar ons:

 

Bike24 GmbH
Breitscheidstr. 40
01237 Dresden
Duitsland

Tel: +31 (0) 20 / 499 087 4
Fax: +49 (0) 351 / 417 497 - 79
impressum[at]bike24.net

- Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende artikelen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
____________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

§ 6 Niet-bestaan van het herroepingsrecht

 

§ 6 Niet-bestaan van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet: 

  1. indien u geen consument bent in de zin van § 13 BGB. Een consument in de zin van § 13 BGB is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.
  2. voor artikelen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door u bepalend is of die duidelijk op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd.
  3. voor geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd.

§ 7 Levering, nalevering 

Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats op het door u opgegeven afleveradres.

In individuele gevallen biedt BIKE24 u aan dat een product dat aanvankelijk niet beschikbaar is, u later wordt toegestuurd als het wel beschikbaar is (nalevering). U betaalt geen extra verzendkosten of rembourskosten voor nalevering.

§ 8 Betaling

Bij BIKE24 kunt u in heel Duitsland betalen via PayPal, Amazon Pay, creditcard (American Express, Mastercard, Visa), SOFORT-overschrijving, rembours, vooruitbetaling of factuur. Betaling op factuur is niet mogelijk voor nieuwe klanten. BIKE24 behoudt zich het recht voor om de betaalmethode factuur ook voor bestaande klanten uit te sluiten of te weigeren voor individuele bestellingen. Wij vragen onze klanten in het buitenland uitsluitend te betalen met creditcard, PayPal, Amazon Pay of vooruitbetaling.

In het geval van creditcardbetalingen en betalingen via PayPal wordt de boeking pas geactiveerd wanneer de goederen door BIKE24 worden verzonden. Met Express Checkout-procedures zoals Amazon Pay of Paypal Express Checkout is een onmiddellijke afschrijving mogelijk. 
Bij vooruitbetaling betaalt u rechtstreeks op de rekening van BIKE24. Houd er rekening mee dat u mogelijk bankkosten moet betalen als u vooraf betaalt (vooral vanuit het buitenland). Het volledige factuurbedrag moet door BIKE24 ontvangen zijn.

§ 9 Vervaldatum en verzuim 
De koopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van de overeenkomst. Bij betaling per factuur zal de factuur de vervaldatum bevatten. Indien u met betaling in gebreke blijft, heeft BIKE24 het recht om vertragingsrente in rekening te brengen.

§ 10 Aanmaningskosten

Indien u ondanks een eerste aanmaning niet aan een vordering van de verschuldigde koopprijs van BIKE24 voldoet, heeft BIKE24 het recht betaling te eisen voor de 2e aanmaning ter hoogte van 5 EUR. 

§ 11 Verrekening, retentierecht 

U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of erkend door BIKE24. U bent alleen gerechtigd een retentierecht uit te oefenen voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

§ 12 Behoud van eigendomsrecht

De goederen blijven tot de volledige betaling eigendom van BIKE24.

§ 13 Garantie op gebreken en aansprakelijkheid

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in bij de overhandiging van de goederen. Uw garantieclaims zijn in eerste instantie beperkt tot aanvullende prestaties (herstel van gebreken of vervangende levering).

Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken - ongeacht de rechtsgrond - uitgesloten. BIKE24 is derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan; in het bijzonder is BIKE24 niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen. Voor zover de aansprakelijkheid van BIKE24 is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid of indien er sprake is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is de beperking van de aansprakelijkheid niet van toepassing als u aanspraken maakt op grond van §§ 1, 4 van de Wet Productaansprakelijkheid. Bovendien geldt de beperking van de aansprakelijkheid niet in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting.

§ 14 Toepasselijk recht

De gehele juridische relatie tussen u en BIKE24 is gebaseerd op het Duitse recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.